خبرنامه انجمن علمی بازاریابی ایران (شماره ششم - تابستان 1397) منتشر شد

 خبرنامه انجمن علمی بازاریابی ایران (شماره ششم - تابستان 1397) منتشر شد

در تابستان گذشته، جلسات هیأت مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران به صورت مرتب برگزار شد. خوشبختانه شعبه ی اصفهان با ریاست پروفسور علی صنایعی دایر گشت. شعبه آذربایجان شرقی نیز با ریاست دکتر محمد فاریایی در حال گشایش است و با همکاری دانشگاه تبریز در پاییز سال ۱۳۹۷ افتتاح می شود. شعبه های خراسان رضوی و مازندران فعالیتهای خویی را انجام داده اند که گزارش عملکرد آنها را در همین شماره می خوانید، عضو گیری در تهران و شعبه ها به پیش می رود.

جلسات کارگروه واژه گزینی بازاریابی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با همت اعضای ۹ نفره به صورت مرتب تشکیل می شود اولین سړی واژه های مصوب در کتاب سال أينده فرهنگستان چاپ خواهد شد. چند کتاب نیز با همت انتشارات بازاریابی و حمایت معنوی انجمن چاپ شده است. از ناشران عزیز دعوت می کنیم با عضویت حقوقی در انجمن، در این مسیر حمایت و پاری مان کند. کتابهایی که به تایید برسند از سوی انجمن مورد حمایت معنوی قرار می گیرند.

در صداوسیما دیگر انجمن را بخوبی می شناسند و در کنفرانسهای ملی از انجمن دعوت به عمل می آید. با هدف اینکه خانواده ی بازاریابی ایران به پیش بروده فعالتر و پرقدرت تر از گذشته گام بر می داریم و میدانیم با حمایت و عضویت اساتید، مدیران دانشجويان و کارشناسان حوزه بازاریابی بیش از گذشته موفق خواهیم شد. منتظر همراهی همدلانه شما هستیم.

پرویزدرگی

رئیسانجمن علمی بازاریابی ایران

send_telegram


نام :
تصویر امنیتی :
متن :